• Banner1
  • Banner_cbidgp_2
  • Banner_cbidp_3

Opis działalności

Dział Certyfikacji Wyrobów, funkcjonujący w strukturze Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., posiada status Jednostki Certyfikującej Wyroby, której kompetencje potwierdziło Polskie Centrum Akredytacji wydając certyfikat akredytacji nr AC 174. Zakres działalności obejmuje dobrowolną certyfikację wyrobów, ocenę wyrobów na zgodność z Dyrektywą 2014/34/UE oraz proces wydawania opinii w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych.

Jednostka Certyfikująca Wyroby uzyskała notyfikację Komisji Europejskiej. Jako Jednostka Notyfikowana została wyznaczona do realizacji zadań związanych z oceną zgodności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 2016 roku i dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z 2014 roku dotyczącymi wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (ATEX). W wykazie jednostek notyfikowanych NANDO JCW występuje pod numerem 2562.

Dział Certyfikacji Wyrobów działa w zgodzie z zasadami bezstronności prowadzonych ocen oraz poufności informacji uzyskanych w procesie objętym certyfikacją. Dysponuje wykwalifikowanym i kompetentnym personelem.

 

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459