• Banner1
  • Banner_cbidgp_2
  • Banner_cbidp_3

Informacje

Jednostka Certyfikująca Wyroby Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o. uzyskała notyfikację Komisji Europejskiej jako jednostka wyznaczona do realizacji zadań związanych z oceną zgodności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 2016 roku i dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z 2014 roku dotyczącymi wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

W wykazie jednostek notyfikowanych NANDO JCW występuje pod numerem 2562.

Notification of the Body - notyfikacja Komisji Europejskiej

Autoryzacja Ministra Rozwoju i Finansów - Decyzja nr 21/16

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459