• Banner1
  • Banner_cbidgp_2
  • Banner_cbidp_3

Deklaracja Prezesa Zarządu

Deklaracja Prezesa Zarządu z 16 czerwca 2016 roku

1. Działalność Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w zakresie usług świadczonych przez Dział Certyfikacji Wyrobów związana jest z oceną zgodności wyrobów z wymaganiami dyrektywy 2014/34/UE, norm krajowych, międzynarodowych, specyfikacji technicznych, przepisów prawnych.

2. Zapewniam klientów, że procesy certyfikacyjne prowadzone są rzetelnie, z zachowaniem zasad dobrej profesjonalnej praktyki, znajomością techniczną zagadnień, przy spełnieniu wymagań ustawowych, przepisów prawa oraz przy zachowaniu poufności i bezstronności.

3. Celem nadrzędnym działalności Działu Certyfikacji Wyrobów jest stałe dążenie
do zaspokojenia potrzeb Klientów poprzez:

  •     utrzymywanie i doskonalenie wysokiej jakości świadczonych usług,
  •     zapewnienie poufności, bezstronności i niezależności od jakichkolwiek nacisków finansowych, handlowych i innych,
  •     szkolenie personelu,
  •     korzystanie ze współpracy i wymiany doświadczeń z jednostkami naukowymi.

4. W tworzenie, wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania oraz jego skuteczność w osiąganiu stałego spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 jestem osobiście zaangażowany.

5. Zapewniam, że polityki i cele zostały przyjęte i wdrożone na wszystkich poziomach TC.

6. Personel TC zaangażowany w działalność certyfikacyjną posiada dostęp
do dokumentacji systemu zarządzania i powiązanych z nią informacjami.

7. Cały personel został przeszkolony w zakresie zasad i dokumentów systemu zarządzania.

8. Zapewniam, że Dział Certyfikacji Wyrobów posiada stabilność finansową oraz zasoby niezbędne do funkcjonowania.

9. Nadzór nad całością prac Działu Certyfikacji Wyrobów pełni Dyrektor ds. Jakości i Sprzedaży mgr inż. Zbigniew Zabawa.

10. Za realizację działań w Dziale Certyfikacji Wyrobów odpowiedzialny jest Kierownik Działu – mgr inż. Zbigniew Fundalewicz, a za nadzór nad systemem zarządzania Kierownik ds. Jakości – mgr inż. Mirosława Trójca.

11. Upoważniam Kierownika Działu Certyfikacji Wyrobów do określenia obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień personelu Działu wynikających z norm, a służących realizacji przyjętych celów.

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
mgr inż. Krzysztof Mijalski

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459